top of page

כתבים ושירים  / פרסומים / שוקת שבורה

פרחי ע"ג

נכתב לפגישה הראשונה של הורי נספי אסון המסוקים בתום שלושה חודשים לאסון

bottom of page